De Groene Long
De Groene Long, het wijkpark van Beijum, is al bij de aanleg van de woonwijk (circa 40 jaar geleden) gerealiseerd. Het park loopt van west naar oost door de wijk en sluit aan de oostzijde aan op het Beijumerbos en bijna aan op de Boterdiepstrook aan de westzijde. Destijds werd het park voornamelijk aangeplant met snelgroeiende boomsoorten, zoals wilgen en populieren, die ook wel ‘wijkers’ worden genoemd. Deze groeien snel, maar na 30-40 jaar zijn ze ook gevoelig voor omwaaien en takbreuk

Beheerplan
Na de herinrichting heeft de klankbordgroep Groene Long bij de gemeente aangedrongen op een beheerplan voor de Groene Long. Het beheerplan was net voor de coronatijd afgerond, maar door de coronaperiode en personeelswisselingen bij de gemeente is het beheerplan op de achtergrond geraakt. De gemeente voert incidenteel onderhoud uit en plant bomen bij, maar dit gebeurt volgens de actuele inzichten en op aanbeveling van de huidige werkgroep Groene Long.

Projectplannen
In 2008 werden projectplannen opgesteld door bewonersgroepen in samenwerking met verschillende instellingen in de wijk, zoals corporaties en jongerenwerk. De bewoners vonden dat het park aan een opknapbeurt toe was. Bewoners konden zich toen opgeven voor een klankbord. Als eerste werd het gebied achter Innersdijk aangepakt. Er werd een nieuwe visplek aangelegd, een nieuwe brug gebouwd, diverse bankjes geplaatst, schelpenpaden aangelegd en in sommige gevallen hersteld. Ook werd er een fietscrossbaan aangelegd, voornamelijk door jongeren zelf. Op verschillende locaties werd een voetbalkooi geplaatst.

Klankbordgroep De Groene Long
In 2009 kwam de klankbordgroep “de Groene Long” weer bijeen om de ‘groene’ en ‘blauwe’ gebieden in de Groene Long te bespreken. Er werd een schets en een kaderplan gemaakt. Kortom: een heldere structuur aanbrengen, het beplantingsbestand verduurzamen, bestaande kwaliteiten versterken, de veiligheid verhogen, de doorgaande lijnen versterken, enzovoort.

Voorjaars- en najaarsacties
De werkgroep Groene Long organiseert twee keer per jaar een snoei- en schoonmaakactie. Tijdens deze voorjaars- en najaarsacties werken vrijwilligers uit Beijum en omstreken gezamenlijk om de Groene Long schoon te maken en op te knappen door takken te snoeien, takkenrillen te bouwen, de waterdoorvoer te herstellen, vuil op te ruimen, enzovoort. Na afloop wordt er altijd een heerlijke lunch aangeboden in buurthuis het Heerdenhoes.

Vlindermuur
Een ander idee dat goed in het plan paste, was het creëren van een vlindermuur in Beijum. Dit idee is uitgewerkt en gerealiseerd bij de Kleihorn.
De Werkgroep De Vlindermuur bestaat nu uit zes personen en werkt nauw samen met de gemeente en bewoners van de wijk.