Privacyverklaring van  Beijum.nl

Indien u persoonsgegevens verstrekt aan Beijum.nl, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

 1. Verantwoordelijke
  Bewonersorganisatie Beijum, gevestigd aan Isebrandtsheerd 96, 9737 LK Groningen, 06-53825843 , info@beijum.org, KvK 40025023 , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.
 2. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
  1. voor- en achternaam
  2. adresgegevens
  3. telefoonnummer(s)
  4. e-mailadres
  5. bankgegevens
  6. geboortedatum
  7. Stadjerspasnummer
  8. BSNnummer
 3. Voor welk doel hebben we uw gegevens nodig?
  1. Informatieverstrekking
  2. aan- en afmelding van een cursus/activiteit
  3. de administratieve afhandeling bij betalingen van cursusgelden
  4. het bijhouden van presentie tijdens de cursussen
  5. overdracht naar de docent van de cursus/activiteit
  6. overmaken van gelden
  7. facturering
  8. aanlevering van goederen en diensten
  9. personeelsadministratie
 4. Bewaartermijnen
  Beijum.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
  Ter bescherming van uw gegevens heeft Beijum.nl passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. De gegevensverwerking is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
 6. Gegevensverstrekking aan derden
  Beijum.nl geeft uw persoonsgegevens slechts door aan derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de relatie.
 7. Gegevensverstrekking van deelnemers aan cursussen/activiteiten
  Beijum.nl geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden.
  Uitgezonderd:
  – Uw Stadjerspas nummer om te kunnen declareren bij de Gemeente Groningen
  – Bij het niet voldoen van cursusgelden/facturen. 
 8. Inzagerecht, verwijdering, vragen klachten
  1. U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
  2. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  3. Indien u klachten heeft over de wijze waarop uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandeld worden dan kunt u contact opnemen met de Bewonersorganisatie Beijum.
  1. Wijzigingen
   Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website wordpress-78893-440213.cloudwaysapps.com bekend gemaakt.