Actieplan openbare ruimte 2021: wat gaan we dit jaar doen?

Met de ideeën van de bewoners hebben we tien actiepunten voor
2021 vastgelegd. De komende tijd gaan we deze punten uitwerken in concrete plannen. De bedoeling is dat aan het einde van het jaar de meeste punten ook echt zijn gerealiseerd. Het uitgangspunt hierbij is een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving die ontmoeting en beweging stimuleert. Op de tekening op deze pagina zie je wat de actiepunten zijn. We lichten ze hier kort toe.

Buitensport
In nauwe samenwerking met de bewoners hebben we een ontwerp voor een buitenfitness bij Het Trefpunt gemaakt. Binnenkort beginnen we met het bouwen daarvan. Als alles goed gaat, wordt de buitensportplek in het voorjaar opgeleverd. We gaan de buitensport actief promoten. Ook ontwikkelen we een sportactiviteitenkalender voor de wijk.

Grevingaheerd
Bewoners rondom het plein in de Grevingaheerd hebben handtekeningen verzameld om de verkeerssituatie in hun heerd op de agenda te zetten. Midden door hun woonerf loopt een hoofdfietsroute naar het noorden van de wijk. Tegelijkertijd spelen kinderen op het plein en moeten auto’s de drukke route passeren. In 2021 gaan we deze heerd daarom vanuit de heerdenaanpak aanpakken. Dit doen we samen met de bewoners. We gaan kijken naar hoe de heerd eruitziet. Over hoe tevreden de bewoners zijn over het wonen aan de heerd. Naar de verkeersveiligheid. En wat bewoners als overlast ervaren. Hierna maken we samen een plan om de heerd te verbeteren. Daarna gaan we aan de slag.

Beijumerweg
Rondom de Bejiumerweg vanaf de Amkemaheerd spelen allerlei knelpunten. Bewoners ervaren de weg als smal. De bermen worden kapotgereden en gebruikers vinden de weg donker. Tegelijkertijd is de weg een historische route met nog enkele historische gebouwen. In 2021 gaan we daarom naar de mogelijkheden kijken om (het gevoel van) veiligheid te verbeteren.  Om tot mogelijke oplossingen te komen, nemen we ook de directe omgeving mee in onze verkenning. De punten die haalbaar zijn, voeren we uit.

Zebrapaden
Er zijn zorgen over de veiligheid van de zebrapaden over de wijkring. We brengen de knelpunten in kaart en gaan daar waar mogelijk en nodig aanpassingen doen.

Schone buurt
We zijn erg blij met alle bewoners die zich inzetten om Beijum een nog fijnere, schone wijk te maken. Hierbij helpen we hen graag. In 2020 hebben we daar in deze wijkkrant een aantal mooi voorbeelden van laten zien, door bewoners hun verhaal te laten vertellen. In 2021 gaan we hiermee verder.

Kunstwerk
Met de Kerngroep Wijkvernieuwing is gekeken hoe we willen dat de entree van de wijk eruit gaat zien. Afgesproken is dat er één markant kunstwerk komt. Samen met bewoners gaan we nu werken aan een passend kunstwerk. De scope hiervoor is verruimd van entree naar de hele wijk. Dit jaar doen we hiervoor het onderzoek. Het Centrum Beeldende Kunst (CBK) helpt ons daarbij. In een ander jaar volgt de uitvoering en plaatsing.

Plein Oost
In 2020 zijn we samen met bewoners begonnen aan de toekomstvisie van Plein Oost. Dit jaar werken we verder aan dit plan. De bedoeling is dat het plein hierdoor uiteindelijk een fijnere en leefbare plek wordt. In 2021 willen we alvast beginnen met enkele tijdelijke aanpassingen. We gaan bijvoorbeeld het hek om het voormalig Innersdijk-terrein versieren en een doorsteek maken naar de Bentismaheerd. We verbeteren ook de speelplek bij de Aldi, zodat je hier weer fijn kunt spelen.

Picknicktafels
Ook in 2021 kun je weer een picknicktafel adopteren. Natuurlijk hangt dit wel af van hoe de situatie rondom corona zich ontwikkelt.

Routes
Het plan voor de structuur van de wijk is bijna klaar en wordt aan de bewoners voorgelegd. Hierna maken we een uitvoeringsprogramma. De werkgroep Groen, Grijs en Verkeer heeft de bewegwijzering van voorzieningen in Beijum onderzocht. In 2021 willen we al deze onderdelen koppelen in het nieuwe thema routes. Hierin nemen we ook de wensen van bewoners mee. Zoals korte ommetjes door de wijk, bankjes langs hoofdroutes om elkaar te ontmoeten en te rusten en een hardlooproute.

Speelplekken
Al een aantal jaar knappen we in twee heerden speelplekken op. Hierbij ruilen we kleine plekken in voor grotere, meer uitdagende plekken in de heerd. Voordat we hiermee aan de slag gaan, bespreken we in de werkgroep eerst welke vragen er vanuit bewoners liggen en welke mogelijke koppelingen met andere wensen en behoeftes er zijn. Op basis hiervan kiezen we de twee speelplekken die we aanpakken.

Het ontwikkelen en uitvoeren van het Actieplan doen we in nauwe samenwerking met betrokken ondernemers, organisaties en bewoners. Belangrijk daarbij vinden we dat we het samen doen. Daarom nodigen we je van harte uit om hieraan bij te dragen. Wil je ook
meedenken, meedoen of meewerken? Laat het weten via
communicatiebeijum@groningen.nl, dan nemen wij contact met je op.

Reacties en feedback oproep voorstellen Actieplan

Bij ons voorstel voor de actiepunten Openbare Ruimte 2021 in het decembernummer van De Beijumer plaatsten we een oproep voor ideeën en suggesties. Hier zijn vier reacties op gekomen. Graag laten we jullie weten welke punten er zijn aangedragen en wat onze feedback daarop is:

  • Het verzoek om iets aan de geparkeerde bestelbusjes in de wijk te doen, valt buiten het Actieplan. Iedereen is volgens de wet vrij om te parkeren op de openbare weg, hoe storend dat soms wellicht ook is.
  • De suggestie om de fietsroutes en wijkringborden toe te voegen aan de bewegwijzering, nemen we mee in ons onderzoek.
  • Wat betreft de Beijumerweg zullen we ook het gedeelte richting Zuidwolde in onze overwegingen meenemen.
  • Een bewoner vroeg om een openbare tennisbaan. Hij heeft tips gekregen hoe hij aan dit plan kan werken.

Tot slot nam een bewoner de moeite om ons in haar reactie te bedanken voor alle verbeteringen en opgeknapte plekken in de wijk. Dit vinden we erg fijn om te horen!

Geef een reactie